Licensaftale

VILKÅR FOR VISIONPEOPLE CONSULTING’ TILLÆGSPRODUKTER TIL MICROSOFTTM-SOFTWARE

 

Gældende for VisionPeople Consulting A/S’ tillægsprodukter til: Dynamics 365 Business Central

 

 

Disse licensvilkår (”aftale”) er en aftale mellem VisionPeople Consulting A/S (fremover benævnt: ”VisionPeople” eller ”VP” og Dem.

 

Denne aftale gælder for ovennævnte software og de medier, De måtte have modtaget den på.

Den gælder desuden for alle VisionPeople’s

·         opdateringer

·         supplementer

·         internetbaserede tjenester og

·         supporttjenester.

 

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. Denne aftale træder i stedet for de licensvilkår, som er integreret i softwaren.

 

Ved at installere, få installeret, abonnere på eller bruge softwaren accepterer De disse

vilkår (herunder eventuelle ændringer, som foretages af dem fra tid til anden). Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, må De ikke installere, få installeret, abonnere på eller bruge softwaren.

 

Hvis en enkeltperson indgår denne aftale på vegne af et firma eller en anden juridisk enhed, erklærer

denne person, at han eller hun har autoritet til at binde denne enhed til aftalen.

 

Meddelelse vedrørende validering af abonnement: Servere, som softwaren er installeret på, kan med jævne mellemrum sende oplysninger med henblik på at kontrollere, at softwaren er korrekt licenseret, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet. Disse oplysninger omfatter kundeabonnements-id, produktnavn, licensserienummer, produktversionsnummer og dato for seneste anvendelse. Individuelle kundedata vil blive gemt i op til 270 dage. De indsamlede data kan bruges til at evaluere effektiviteten af vores valideringsfunktioner, vil også blive gemt og kan blive opbevaret på ubestemt tid. Ved at bruge softwaren accepterer De, at der sker overførsel af oplysningerne, der er beskrevet i dette afsnit.

 

 

Hvis De overholder denne aftale, har De følgende rettigheder for hver softwarelicens,

De anskaffer.

 

1. OVERSIGT.

    a. Software. Softwaren kan indeholde:

 serversoftware

 klientsoftware, som kan installeres på enheder og/eller anvendes sammen med serversoftwaren

 yderligere .Net og ERP-komponenter eventuelt med separat licens og

 eventuelle opdateringer eller supplementer til softwaren.

 

    b. Licensering: Softwaren er givet i licens baseret på

 det antal kopier af ERP-løsningen, som De installerer på Deres lokalitet eller bruger på værtsbasis

 det antal brugere eller enheder, som har adgang til løsningen, og

 yderligere ERP-komponenter, som De har licens til.

 

   c. Licensmodel. Softwaren er givet i licens ud fra to modeller:

 

      Model med tidsubegrænset licens – Med denne model har De licenseret softwaren under vilkårene for tidsubegrænset licens, da kode er installeret på Deres lokalitet eller hostes af en tredjemand, som fungerer som Deres agent (”Model med tidsubegrænset licens”).

·         Model med abonnementslicens – Med denne model har De licenseret softwaren på pr. bruger-basis for en begrænset periode. Softwaren er installeret på Deres lokalitet eller hosted af en tredjemand på dennes egne vegne eller som Deres agent (”Model med abonnementslicens”).

o    Hvis Deres licens udløber eller ophører, ophører Deres ret til at bruge softwaren øjeblikkeligt. Hvis De fortsætter med at bruge softwaren derefter, kan De blive holdt ansvarlig for krænkelse af immaterielle rettigheder, hvilket kan resultere i, at De bliver pålagt betydelige erstatningskrav eller søgsmål.

 

2. DEFINITIONER.

 ”Associeret virksomhed” betyder enhver juridisk enhed, som direkte eller indirekte ejer, er direkte eller indirekte ejet af, eller som direkte eller indirekte ejes i fællesskab med en part i nærværende aftale.

 ”Outsourcing af virksomhedsprocesser” betyder indgåelse af kontrakt om en specifik kritisk eller ikke-kritisk forretningsopgave, -funktion eller -proces med en tredjepartserviceudbyder, hvor de tjenester, der udbydes, omfatter direkte eller indirekte adgang til softwaren.

 ”CAL” betyder Klientadgangslicenser.

 

 ”Klientsoftware” betyder de komponenter af softwaren, der gør det muligt for en enhed at få adgang til eller bruge serversoftwaren eller bruge bestemte aspekter af serversoftwaren.

 ”Enhed” betyder en enkelt personlig computer, arbejdsstation, terminal, håndholdt computer, personsøger eller en anden elektronisk enhed.

 ”ERP” betyder Enterprise Resource Planning.

 ”Produktet” betyder det produkt og software, som er anført øverst i nærværende licensaftale.

 ”Bruger” betyder en navngiven bruger, som har adgang til funktionaliteter i serversoftwaren, herunder at opsætte, administrere og styre alle parametre eller funktionelle processor i produktet.

 ”Intern forretningsbrug” betyder administration af Deres virksomhed, men ikke en tredjemands virksomhed.

 ”Ejerskab” betyder mere end 50% ejerskab.

 ”Partner” betyder den enhed, som har underskrevet en partneraftale med VisionPeople, som autoriserer partneren til at markedsføre og distribuere softwaren.

 ”Serversoftware” betyder komponenterne i den software, som tilvejebringer tjenester eller funktionalitet på Deres server (de af Deres computere, hvorpå serversoftwaren kan køres, kaldes ”servere”).

 ”De” betyder den juridiske enhed, som har accepteret denne aftale, Deres associerede virksomheder og hver enkelt af Deres og Deres associerede virksomheders medarbejdere, underleverandører, agenter og leverandører.

 

3. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

 

a.    Serversoftware. De skal købe en serversoftwarelicens for at bruge serversoftwaren. De må installere et ubegrænset antal kopier af serversoftwaren for at få adgang til produktet. De må dog kun anvende det antal kopier, som Deres licensnøgle tillader.

 

b.    Klientsoftware. De må kun bruge klientsoftwaren med produktet. De må installere et ubegrænset antal kopier af klientsoftwaren for at få adgang til produktet. Klientsoftwaren må kun bruges af det antal af licenserede brugere, som din licensnøgle tillader.

 

c.     Yderligere software-komponenter. Hvis yderligere software-komponenter er tilgængelige for Dem, skal De erhverve en separat licens til hvert enkelt produkt, hvis De ønsker at køre en ekstra produkt-komponent til flere løsninger.

 

d.    Medfølgende VisionPeople-programmer. Softwaren kan indeholde andre VisionPeople-programmer. Licensvilkårene for disse programmer gælder for Deres brug af dem. Denne aftale giver Dem ikke ret til at bruge disse programmer.

 

4. TYPER AF BRUGERLICENSER. Der findes følgende brugerlicenser

a. CAL’er. De skal erhverve og overdrage en CAL til hver enhed eller bruger, som får direkte eller indirekte adgang til produktet. De skal bruge en CAL for hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til produktet via et tredjemandsprogram.


b.
”Samtidige brugere” er licenser, som giver enhver person adgang til produktet. Antallet af samtidige brugere med licens refererer til det maksimale antal personer, som må have adgang til produktet samtidigt. Samtidige brugere kan kun licenseres under modellen med tidsubegrænset licens.

 

c. ”Navngivne brugere” er licenser, som er specifikke for individuelle brugere og må ikke deles med andre individuelle brugere. De kan permanent videreoverdrage Deres navngivne bruger fra én bruger til en anden. Navngivne brugere kan kun licenseres under modellen med abonnementslicens.

 

5. SPECIFIKKE VILKÅR FOR MODELLEN MED TIDSUBEGRÆNSET LICENS.

Deres rettigheder til brug af softwaren er tidsubegrænsede, men kan tilbagekaldes, hvis De ikke overholder vilkårene i denne aftale.

 

 Foruden serversoftwarelicensen skal De erhverve licenser til det samlede antal brugere, som direkte eller indirekte har adgang til produktet. Brugerlicenser er specifikke for produktet og må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre produkter.

 

6. SPECIFIKKE VILKÅR FOR ABONNEMENTSLICENSMODELLEN.

 Foruden serversoftwarelicensen skal De erhverve licenser til det samlede antal brugere, som direkte eller indirekte har adgang til produktet. Brugerlicenser er specifikke for produktet og må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre.

 

 De må licensere navngivne brugere eller enheder (hvis relevant).

 De må give licens til brugere eller en enheds-CAL (hvor det er relevant), afhængigt af hvilket adgangsniveau der er brug for til produktet.

 

 Validering af abonnement

 

o Servere, som softwaren er installeret på, vil fra tid til anden udføre en validering af softwaren. Validering bekræfter, at softwaren er korrekt licenseret. Den kontrollerer også, at der ikke er foretaget uautoriserede ændringer til softwarens valideringsfunktioner.

 

o Valideringen kan startes af softwaren eller VisionPeople. For at kunne aktivere valideringer, kan det være nødvendigt for softwaren fra tid til anden at hente opdateringer eller yderligere downloads af valideringsfunktionerne i softwaren. Opdateringerne eller overførslerne er påkrævet, for at softwaren fungerer korrekt og kan overføres og installeres uden yderligere varsel til Dem. Under eller efter en validering sender serveren muligvis oplysninger om softwaren, computeren og resultaterne af valideringen til VisionPeople. Disse oplysninger omfatter kundeabonnements-id, produktnavn, licensserienummer, produktversionsnummer og dato for seneste anvendelse. VisionPeople vil kun bruge disse oplysninger til at verificere licenseringsoverholdelse. Ved at bruge softwaren, accepterer De overførslen af disse oplysninger.

 

o Hvis softwaren, efter en validering, findes ikke at være korrekt licenseret, kan VisionPeople eller Deres partner give besked om, at softwaren er forkert licenseret, og De kan

§ modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af
     softwaren eller

§ blive nødt til at følge anvisningerne i beskeden for at blive licenseret til at
    bruge softwaren.

 

 Varighed. Vilkårene for Deres abonnementslicens er anført i Deres aftale med VisionPeople eller Deres partner.

 

7. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR

 

a.    Overflytning af CAL'er. De må

 

 permanent overflytte Deres enheds-CAL fra én enhed til en anden, under forudsætning af at den nye enhed overholder de begrænsninger, der gælder for den specifikke type CAL-enhed.

 

 permanent overflytte Deres user CAL fra én bruger til en anden bruger eller

 

 midlertidigt overflytte Deres enheds-CAL til en alternativ enhed, mens den første enhed er ude af drift, eller Deres bruger-CAL til en midlertidig arbejder, mens brugeren er fraværende.

 

b.    Multipleksing. Multipleksing (nogle gange henvist til som ”pooling”) er en måde til indirekte adgang til hardware eller software, der bruges til

 

 sammenkøre forbindelser

 omdirigere oplysninger,

 reducere antallet af enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller bruger softwaren, eller

 reducere antallet af enheder eller brugere, som softwaren styrer direkte.

                     

Enhver multipleksforbindelse skal være licenseret korrekt med en CAL.

 

c. Outsourcing af virksomhedsprocesser. De må ikke anvende softwaren til outsourcing af virksomhedsprocesser til Deres klienter eller kunder. De må imidlertid gøres Deres CAL’er tilgængelige til personer, der outsourcer virksomhedsprocesser, som handler på Deres vegne og yder tjenester til Deres virksomhed.

 

d. Tredjepartshosting. De kan have en tredjemand, som er vært for softwaren på Deres vegne udelukkende med henblik på Deres adgang og brug. De må ikke tillade, at Deres leverandør af tredjemandshosting giver adgang til softwaren via ikke-koncernforbundne tredjemænd. Deres leverandør af tredjemandshosting skal acceptere at være bundet af vilkårene i denne aftale.

 

e. Tildeling af licens til skabeloner. De må kopiere og anvende skabeloner, som tilvejebringes med softwaren, og som er identificeret til sådan brug i dokumenter og projekter, som De opretter. De må distribuere disse dokumenter og projekter til ikke-kommercielle formål.

 

e.    Brugsrestriktioner vedrørende Microsoft-komponenter.

Deres eventuelle brug af Microsoft software eller anden 3.-partssoftware i forbindelse med produktet kræver Deres særskilte accept af disses brugs- og licensbetingelser.

 

g. Ændringsfraskrivelse. De må kun ændre softwaren om nødvendigt for at anvende den til Deres interne forretningsformål, hvis De har modtaget den i kildekodeform, eller De eller en tredjemand, som handler på Deres vegne, har licenseret værktøjer fra VisionPeople, som gør det muligt for Dem eller den tredjemand, som handler på Deres vegne, at ændre softwarens objektkodeform. De accepterer, at VisionPeople ikke er ansvarlig for nogen form for problemer, der opstår som følge af ændringer foretaget af Dem, en partner eller af en tredjepart, som handler på Deres vegne, eller for problemer, som er forårsaget af tredjepartshardware eller -software. VisionPeople er ikke forpligtet til, og vil ikke have nogen forpligtelser til, at yde teknisk eller anden form for support i forbindelse med ændringer af softwaren, som er foretaget af Dem, en partner eller en anden tredjemand. VisionPeople fremsætter ingen erklæringer om, godkendelse af, garanti eller forsikring for softwarens egnethed til Deres virksomhed, partneren eller en anden tredjemands egnethed til at foretage ændringer eller til at implementere ændringerne eller softwaren eller for, at en ændring, som er foretaget, implementeret, supporteret og/eller serviceret af, for eller på vegne af Dem eller en tredjemand, vil opfylde deres forretningsbehov eller fungere korrekt sammen med softwaren. VisionPeople eller deres partnere er uafhængige enheder, og VisionPeople er ikke ansvarlig for eller bundet af nogen handlinger foretaget af sådanne forretningspartnere.

h. Fiktive Data. URL'er (Uniform Resource Locators), adresser, personnavne, virksomheder, byer, stater og andre elementer, der er gengivet og refereret til i VisionPeople-materiale, er fiktive. De angives udelukkende som eksempler og illustrationer. Enhver virkelig tilknytning eller forbindelse er utilsigtet.

 

i. Kompleks Software. Softwaren er kompleks computersoftware. Dens ydeevne vil variere afhængigt af Deres hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser.


j. Meddelelser fra tredjemand.
Softwaren kan indeholde materiale fra tredjemand (dvs. kode eller dokumentation), som er inkluderet i produktet. Eventuelle meddelelser til en tredjemands materiale er kun til Deres orientering.


k. Yderligere funktionalitet.
VisionPeople leverer evt. yderligere funktionalitet til softwaren. Der kan gælde andre licensvilkår og takster.

 

8. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

VisionPeople leverer internetbaserede tjenester med softwaren. VisionPeople kan ændre eller annullere dem når som helst. Dette afsnit gælder ikke for vilkårene for validering af abonnement ovenfor.

 

a.    Samtykke for internetbaserede tjenester. Visse funktioner i softwaren kan oprette forbindelse til VisionPeople eller tredjepartsserviceudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når De opretter forbindelse. De kan deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Når De bruger disse funktioner, accepterer De, at der sker overførsel af disse oplysninger.

 

b.    Computeroplysninger. Visse funktioner i softwaren bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. VisionPeople bruger disse oplysninger til at gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. Nogle af disse funktioner omfatter, men er ikke begrænset til:

 

 Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra VisionPeople og stille det til rådighed for Dem. For at kunne levere indholdet tilsender disse funktioner VisionPeople oplysninger om, hvilken type operativsystem, De bruger, navnet på den software, De bruger, og hvilken version, De bruger, browsertype samt sprogkode for den enhed, hvor De installerede softwaren. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner.

 

c.     Brug af oplysninger. VisionPeople kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og VisionPeople -software.

 

d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 

9. PRODUKT-/LICENSNØGLER.

Softwaren kræver en nøgle for at kunne køre, eller for at De kan få adgang til den. De er ansvarlig for brugen af de nøgler, der er tildelt til Dem. De må ikke duplikere eller dele nøglerne med tredjemænd.

 

10. BENCHMARKTEST.

De skal indhente skriftlig tilladelse fra VisionPeople, før De offentliggør resultaterne af nogen benchmarktest af softwaren til tredjemand.

11. OMFANGET AF LICENSEN.

Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. VisionPeople forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning eller en separat skrevet kontrakt med VisionPeople giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må kun bruge softwaren til intern forretningsbrug.
De må ikke

 arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,

 foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,

 omgå softwarens valideringsfunktioner,

 offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,

 leje, lease eller udlåne softwaren, eller

 bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

 

Deres rettigheder til brug af softwaren kan tilbagekaldes, hvis De ikke overholder vilkårene i denne aftale. Rettighederne til at få adgang til softwaren giver Dem ikke rettighed til at implementere VisionPeople-patenter eller andre immaterielle VisionPeople-rettigheder i software eller enheder, der får adgang til serveren.

 

12. SIKKERHEDSKOPI.

De har ret til at tage et ubegrænset antal kopier af softwaren til sikkerhedskopier, udvikling og test, så længe kopierne ikke bruges i produktion, og udviklingen og testen kun er til internt brug. En tredjemand kan være vært for sikkerhedskopierne på Deres vegne som angivet i afsnit 7.c.

 

13. RETTIGHEDER FOR SEKUNDÆRE FOREKOMSTER. RETTIGHEDER FOR SEKUNDÆRE FOREKOMSTER.

Ud over Deres brug af softwaren i henhold til Afsnit 3 ovenfor må De køre en enkelt, passiv fail-over af produktet, som kun vil blive anvendt, eller som der kun vil blive opnået adgang til med henblik på midlertidig støtte, mens den primære løsning er utilgængelig.

 

14. OVERDRAGELSE AF LICENS.

De må ikke overdrage softwaren til en tredjepart uden VisionPeople forudgående, skriftlige tilladelse. Hvis tilladelsen gives, kan der påløbe yderligere udgifter for overførslen af softwaren til en tredjepart.

 

15. DOKUMENTATION.

Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål.

 

17. NEDGRADERING.

De har ikke ret til at bruge tidligere versioner af softwaren under denne licens, og VisionPeople er ikke forpligtet til at levere tidligere versioner til Dem.

 

18. EKSPORTRESTRIKTIONER.

Softwaren er underlagt dansk lovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug.

19. SUPPORTTJENESTER.

VisionPeople yder support til softwaren mod særskilt aftale.

20. LOKALISERING OG OVERSÆTTELSE.

VisionPeople leverer lokalisering og oversættelse af softwaren på dansk.
 

21. HELE AFTALEN.

Denne aftale (inklusive indeståelsen nedenfor) og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør den fuldstændige aftale for softwaren og supportydelserne.

 

22. GÆLDENDE LOVGIVNING.

 

a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt.

b. Danmark. Hvis De anskaffede softwaren i Danmark, gælder Danmarks love.

c. Advokatsalærer og omkostninger. Hvis De eller VisionPeople fører en retssag, retter et søgsmål eller på anden måde fremsætter et krav mod den anden part i forbindelse med eller som følge af denne aftale eller softwaren, vil den vindende part være berettiget til at få godtgjort advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter i rimeligt omfang (inklusive en eventuel appel).

 

23. JURIDISK VIRKNING.

Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det.

 

24. FORSVAR I TILFÆLDE AF KRÆNKELSESPÅSTANDE OG PÅSTANDE OM URETMÆSSIG TILEGNELSE.

VisionPeople vil forsvare Dem mod retskrav fremsat af en uafhængig tredjemand om, at softwaren skulle krænke denne tredjemands patentrettigheder, ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder, eller at erhvervshemmeligheder uretmæssigt er tilegnet, og vil betale ethvert beløb i henhold til en endelig domstolsafgørelse (eller forlig, som VisionPeople har tiltrådt).

De skal straks skriftligt underrette os om kravet og give os uindskrænket kontrol over forsvaret heraf eller indgåelse af forlig herom. De er forpligtet til at yde os rimelig assistance i forbindelse med vores imødegåelse af kravet. Udtrykkene ”uretmæssig tilegnelse” og ”forretningshemmelighed” bruges som angivet i Uniform Trade Secrets Act, undtagen i tilfælde af krav, som opstår uden for USA, i hvilke tilfælde ”uretmæssig tilegnelse” betyder forsætlig og uretmæssig brug, og ”erhvervshemmelighed” betyder “skjult information” således som angivet i Artikel 39.2 i TRIPS aftalen.

 

Vores forpligtelser skal ikke finde anvendelse, i det omfang kravet eller en ugunstig endelig domstolsafgørelse skyldes (i) at De brug af softwaren efter at vi har bedt Dem ophøre hermed på grund af et sådant krav, (ii) Deres kombination af softwaren med produkter (hardware, software eller tjenester), data eller forretningsprocedurer, som ikke er fra VisionPeople, herunder tilføjelsesprogrammer eller programmer fra tredjemand (iii) tab, der skyldes brug af produkter, data eller forretningsprocedurer, som ikke er fra VisionPeople, (iv) Deres ændring eller modificering af softwaren, herunder eventuelle ændringer fra tredjemand (v) Deres distribuering af softwaren til tredjemand eller brug heraf til fordel for tredjemand, (vi) Deres brug af VisionPeople varemærke(r) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke eller (vii) ethvert krav vedrørende uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder, hvor De har tilegnet Dem erhvervshemmelighederne (a) på uretmæssigt grundlag, (b) under omstændigheder, hvor De fortsat har pligt til at opretholde tavshedspligt eller begrænse brugen heraf, eller (c) fra en person (undtagen VisionPeople eller en af VisionPeople associerede virksomheder), som var forpligtet over for parten, der har fremsat kravet, til at opretholde tavshedspligten eller begrænse brugen af erhvervshemmeligheden. De skal godtgøre os alle omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af sådanne handlinger.                             

Hvis VisionPeople modtager oplysning om et krav vedrørende krænkelsespåstande og påstande om uretmæssig tilegnelse, der vedrører softwaren, er VisionPeople berettiget, men ikke forpligtet til for egen regning enten (i) at sørge for, at De får ret til fortsat at køre softwaren, eller (ii) at ændre eller erstatte softwaren med noget funktionelt tilsvarende med henblik på at gøre den ikke-krænkende, i hvilket tilfælde De er forpligtet til straks at ophøre med at køre softwaren. Hvis, som et resultat af et krav vedrørende krænkelsespåstande og påstande om uretmæssig tilegnelse, Deres brug af softwaren anfægtes af en kompetent domstol, vil VisionPeople efter eget valg skaffe adgang til at fortsætte brugen heraf, erstatte softwaren eller rettelsen med noget funktionelt tilsvarende, ændre softwaren eller rettelsen, således at den ikke længere er krænkende, eller tilbagebetale erlagte betalinger og opsige denne licens.

 

Hvis der rejses andet krav fra tredjemand mod Dem vedrørende VisionPeople immaterielle rettigheder, skal De straks underrette os herom skriftligt. VisionPeople kan efter eget valg beslutte at lade disse krav være omfattet af dette afsnit. Dette afsnit angiver Deres eneste beføjelser i tilfælde af krav udløst af krænkelse af tredjemands ophavsret, patent- eller varemærkerettigheder og uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder.

 

25. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING.

De kan fra VisionPeople og VisionPeoples leverandører kun opnå erstatning for direkte tab op til det beløb, De har betalt for. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

 

Denne begrænsning gælder i

• Ethvert forhold vedrørende: (i) softwaren, (ii) tjenester, (iii) indhold (herunder kode) på en hvilken som helst tredjemands websteder eller (iv) tredjemandsmaterialer og

• Erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud, manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed, tab af data, skade på data, tab af goodwill, tab som følge af driftsforstyrrelser eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Det gælder også, selvom

• reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller

• VisionPeople havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene.

 

Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

 

26. VERIFIKATION.

 

a.    Ret til verifikation. De er forpligtet til at opbevare fortegnelser (herunder købskvittering) for den software, De bruger i henhold til denne aftale. VisionPeople har ret til for VisionPeoples egen regning at kontrollere, at denne aftale overholdes. De er forpligtet til at yde rimelig assistance i tilfælde af audit om overholdelse af aftalen.

 

b. Verifikationsproces og begrænsninger. For at gennemføre verifikationen vil VisionPeople antage en uafhængig revisor fra et internationalt anerkendt offentligt regnskabsfirma, som vil blive underlagt en forpligtelse om fortrolighed. Verifikation udføres tidligst 30 dage efter varsel herom, inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Deres normale aktiviteter. Verifikation udføres tidligst 30 dage efter varsel herom, inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Deres normale aktiviteter. Som alternativ kan VisionPeople kræve, at De udfylder VisionPeoples spørgeskema til selvkontrol om den software, som De bruger i henhold til denne aftale, men forbeholder sig retten til at anvende en verifikationsproces som anført ovenfor.

c. Verifikationens hyppighed. Hvis VisionPeople foretager verifikation og ikke finder væsentlig, ulicenseret brug (licensmangel på 5% eller derover), så vil VisionPeople ikke foretage en yderligere verifikation af samme enhed i mindst et år.

d. Brug af resultaterne. VisionPeople og VisionPeoples auditører vil kun anvende de oplysninger, der opnås i verifikationen, til at håndhæve VisionPeoples rettigheder og til at afgøre, hvorvidt De overholder vilkårene i nærværende aftale. Ved at påberåbe sig ovennævnte rettigheder og procedurer fraskriver VisionPeople sig ikke retten til at håndhæve nærværende aftale eller beskytte sine immaterielle rettigheder på nogen anden måde, der er tilladt ifølge gældende lovgivning.

e. Beføjelser ved manglende overholdelse. Hvis verifikation eller selvkontrol afslører ulicenseret brug, skal De omgående bestille et tilstrækkeligt antal licenser til at dække Deres brug. Hvis der findes væsentlig ulicenseret brug, skal De godtgøre VisionPeople for VisionPeoples udgifter til verifikationen og købe de nødvendige yderligere licenser som enkeltbrugerlicenser inden for 30 dage.

 

 

 

*************************************************************************

BEGRÆNSET GARANTI

 

A.    BEGRÆNSET GARANTI.

Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det VisionPeople-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren.

Referencer til ”begrænset garanti” er referencer til VisionPeoples udtrykkelige garanti. Denne garanti gives ud over andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, De måtte have i henhold til lovgivningen, herunder Deres rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med de lovbestemte garantier under den lokale forbrugerlovgivning.

 

B.    VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i ét år, efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af dette år, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage.

Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller et vilkår.

 

C.    UDELUKKELSER FRA GARANTI.

Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for VisionPeoples kontrol

 

D.    AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD.

VisionPeople reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis VisionPeople ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer VisionPeople beløbet angivet på Deres kvittering for softwaren. VisionPeople reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis VisionPeople ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer VisionPeople det beløb, De eventuelt har betalt for dem. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet tilknyttet materiale til VisionPeople sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti.
 

E.    FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE.

De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre.

 

F.    FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN.

De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, bedes De kontakte VisionPeople på: www.visionpeople.dk  

 

G.    INGEN ANDRE GARANTIER.

Den begrænsede garanti er VisionPeoples eneste direkte garanti. VisionPeople stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver VisionPeople ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet ”Afhjælpning ved garantibrud” ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning.

 

H.    BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD.

Ovenstående klausul om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud af denne begrænsede garanti.

Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.

*************************************************************************