VisionPeople Consulting A/S' Support- og Vedligeholdelsesaftale

VisionPeople Consulting A/S' Support- og vedligeholdelsesaftale vedr. Dynamics 365 Business Central med Apps og integrationer

 

Mellem:

KundeX
Vej 1
XXXX By
CVR-nr. XXXXXXXX

og

VisionPeople Consulting A/S
Blokken 15
3460 Birkerød
CVR-nr. 29011869

(fremover benævnt VisionPeople)

(samlet benævnt ”parterne”)

er der dags dato indgået Support- og vedligeholdelsesaftale (fremover benævnt: ”Aftalen”) omkring brugersupport til og løbende vedligehold af KundeX’s cloudbaserede Dynamics 365 Business Central Online (fremover benævnt: ”Business Central”) samt Apps og kundespecifikke integrationer hertil (Extensions).

Indledning
KundeX har fået implementeret Business Central med Apps og kundespecifikke integrationer (benævnt: ”Extensions”) som en ny samlet virksomhedsløsning og ønsker i den forbindelse løbende opdateringer af såvel Business Central som Apps og specialudvikling hertil opdateret til nyeste software-versioner samt support herpå. 

Formål
Formålet med nærværende aftale er:

 • At medarbejderne hos KundeX løbende får support og sparring omkring brugen af virksomhedsløsningen og kan få hjælp, når/hvis der opstår problemer, der hindrer udførelsen af arbejdsopgaver i løsningen.
 • At KundeX løbende får implementeret og ibrugtaget nye softwareversioner i takt med frigivelse heraf, under visionen: ”Always on newest”.
 • At KundeX løbende får vurderet ny tilgængelig standardfunktionalitet og fejlrettelser med henblik på at optimere virksomhedens arbejdsgange og blive mere effektive.

 

Håndtering af softwareopdateringer under aftalen

Nedenstående elementer indgår i og håndteres under aftalen.

Ved håndtering af softwareopdateringer, som anført nedenfor, sikrer VisionPeople, at KundeX’s samlede virksomhedsløsning er opdateret til nyeste softwareversioner.

 

Business Central-opdateringer

Microsoft frigiver nye software-versioner til Business Central to gange om året, i april og oktober måned. Hver måned frigiver Microsoft Cumulative Updates (”CU”) til den gældende løsning.

Da KundeX’s Business Central-løsning afvikles som ”Software-as-a-Service” (SaaS) på Microsoft’s fælles platform for alle Business Central-kunder, vil KundeX’s Business Central-løsning automatisk - som en del af softwareabonnementet til Microsoft - blive opdateret med såvel nye software-versioner som Cumulative Updates.

Som en del af abonnementsprisen for nærværende aftale lister VisionPeople hver 6. måned de nye features og fejlrettelser i Business Central og tilbyder (særskilt som selvstændig opgave) KundeX en nærmere gennemgang af de – for KundeX - relevante, nye features, så KundeX kan vurdere, om det er nogle features, som KundeX vil tage i brug. Nye features i de kommende versioner vil automatisk blive gjort tilgængelige for KundeX.

Eventuel uddannelse og andre konsulentydelser og projektledelse i forbindelse med eventuel nærmere gennemgang af nye features og ibrugtagning heraf afregnes særskilt efter forbrugt tid, jfr. bilag A, eller tilbydes til en fast pris. 

Opdateringer af Apps til Business Central - på App Source

KundeX har Apps tilknyttet KundeX’s Business Central-løsning. Producenterne af disse apps frigiver løbende nye versioner og fejlrettelser til deres Apps og sikrer, at de nye versioner er kompatible med gældende version af Business Central.

De opdaterede App-versioner stiller producenterne til rådighed for de kunder, der betaler softwareabonnementet for de pågældende Apps.

Som en del af abonnementsprisen for nærværende aftale opdaterer VisionPeople de valgte Apps hver 6. måned, så KundeX ved behov og ønske får implementeret de nye features og fejlrettelser fra App-producenterne i KundeX’s henholdsvis test- og driftsmiljø.

Eventuel uddannelse og andre konsulentydelser og projektledelse i forbindelse med eventuel nærmere gennemgang af nye features og ibrugtagning heraf afregnes særskilt efter forbrugt tid, jfr. bilag A, eller tilbydes til en fast pris. 


Håndtering af KundeX's extensions (tilpasninger) ved nye softwareversioner

KundeX’s kundespecifikke tilpasninger er kodet som ”extensions”, der udvider funktionaliteten i Business Central og KundeX’s Apps.

Der kan potentielt være funktionalitet, som Microsoft fjerner eller har ændret i en ny version af Business Central. Disse ændringer kan medføre, at de kundespecifikke extensions skal rettes kodemæssigt, så KundeX’s extensions og de nye software-versioner af henholdsvis Business Central og/eller Apps hertil igen er kompatible, og KundeX’s specialudviklede funktionalitet virker efter den oprindelige hensigt.

Som en del af abonnementsprisen for nærværende aftale gennemgår VisionPeople hver 6. måned - og forud for de halvårlige software-opdateringerne af Business Central - eventuelle problemer, der skal håndteres. Såfremt der findes kodekonflikter, fremsender VisionPeople proaktivt et tilbud på ændring af KundeX’s extension i forhold hertil, så KundeX’s extensions fortsat er kompatibel med software-opdateringerne.


Brugersupport, omfattet af aftalen

Medarbejderne hos KundeX, der bruger Business Central og Apps hertil, kan i dagligdagen få kvalificeret supportassistance, hvis medarbejderne oplever fejl eller har brug for assistance og sparring til at få løst en given arbejdsopgave i løsningen.

VisionPeople’s supportafdeling er bemandet med dansktalende og uddannet personale, der hurtigt og effektivt kan besvare spørgsmål omkring brugen af løsningen, da supportkonsulenterne både assisterer på teknisk- og på brugerniveau.

Medarbejdernes henvendelse til Supportafdelingen

KundeX’s medarbejdere kan henvende sig til VisionPeople’s Supportafdeling på følgende måder:

 • Ved at sende en mail til support@visionpeople.dk med skærmbillede af fejlmeddelelser og/eller beskrivelse af, hvad fejl eller udfordring måtte vedrøre, jfr. bilag C (mailskabelon)
 • Medarbejderne kan også ringe direkte til Supportafdelingen på 4590 7358
 • Der kan aftales opkobling til brugerens skærm via Teamviewer eller Teams, så flow og evt. fejlmeddelelse kan gennemgås sammen med en supportkonsulent

Supportafdelingens åbningstider

VisionPeople’s supportafdeling er tilgængelig for KundeX på almindelige arbejdsdage (i Danmark) mellem kl. 8:30 og kl. 16:30, fredag dog kun til kl. 16:00.

Reaktions- og udbedringstid

Fælles for alle supporthenvendelser er, at løsning af supportopgaven igangsættes hurtigst muligt, og VisionPeople garanterer brugeren en tilbagemelding på opgaven senest den efterfølgende arbejdsdag kl. 12.00.

Logning og opfølgning på supportopgaver

VisionPeople fører en digital log over modtagne supporthenvendelser fra KundeX. I denne log anføres dato for supporthenvendelsen, problemets art og involveringen/udbedringen fra VisionPeople’s side. Loggen foreligger i elektronisk form og figurerer på relevante fakturaer fra VisionPeople til KundeX, eller på kontoudtoget for Ydelsesbanken, hvis KundeX vælger at købe en pulje til betaling af supportforbruget via en Ydelsesbank, jfr. bilag A.  

 

Pris for Support- og vedligeholdelsesaftale

Abonnementet for Support- og vedligeholdelsesaftalen er opstillet nedenfor.

Supportabonnement 

Abonnementet for support udgør 500,- kr. om måneden, der afregnes kvartalsvist forud.

Selve supportforbruget afregnes særskilt pr. påbegyndt kvarter ud fra nedenstående satser, afhængig af hvordan supporthenvendelsen foretages, jævnfør nedenstående:

Support initieret ved:

Pris pr. påbegyndt kvarter:

Mail med udfyldt fejlbeskrivelse/problem, jfr. mailskabelon

Kr. 300,00

Telefonopringning til Supportafdelingen

Kr. 400,00

Support initieret via mail er således billigere end ved opringning.

Haves ingen supportaftale afregnes kundesupport med henholdsvis 400,- og 500,- kr. pr. påbegyndt kvarter, dog minimum 1 time - og udføres, når der er tid.

 

 

Evt. Ydelsesbank til afholdelse af supportforbruget:

 

Der kan evt. købes en Ydelsesbank til supportforbruget med rabat:

 

·         Rabat ved køb af ydelsesbank til 50.000, - kr.

2%

·         Rabat ved køb af ydelsesbank til 200.000, - kr.

4%

·         Rabat ved køb af Ydelsesbank på 500.000, - kr.

6%

Uden ydelsesbank faktureres supportforbrug 1-2 gange pr. måned.

 

Supporthenvendelsen vil hurtigst muligt blive løst af supportkonsulenten via mailsvar, telefon og/eller via fjernopkobling til medarbejderens skærm, afhængig af problemets art. Supportkonsulentens tid på fejlfinding og udførelse afregnes efter forbrugt tid, jfr. ovenstående, og vil oftest være løst inden for et samlet tidsforbrug på op til 1 time.

Hvis problemet ikke kan løses i Supportafdelingen, vil supporthenvendelsen (samt ønsker om nye opgaver) blive eskaleret i VisionPeople til en egentlig opgave for en forretningskonsulent eller en udvikler, der vil blive booket til at udføre opgaven, mod et forudgående estimat, der skal accepteres af KundeX inden igangsætning. Timepris herfor vil være som anført i bilag A, eller der tilbydes en fast pris, hvis opgaven er tilstrækkelig defineret.

 

Vedligeholdelsesabonnement

Implementering af de ovenfor nævnte opdateringer af Apps, herunder Cumulative Updates, information om ny funktionalitet og gennemgang af KundeX’s Extensions, er indeholdt i vedligeholdelses-abonnementet, som p.t. udgør X.XXX,- kr. om måneden, der afregnes kvartalsvist forud.

Øvrig support, konsulentydelser, programudvikling og standby-beredskab

Efter behov samt nærmere aftale kan VisionPeople endvidere levere nedenstående under aftalen:

 • On-sitesupport på KundeX’ firmaadresse, såfremt supportopgaven ikke kan afhjælpes pr. mail, telefon eller via opkobling til brugerens skærm via TeamViewer.
 • Hyper-care i form af forud aftalt on-siteassistance (konsulent og/eller udvikler) ved udførelse af særlige kritiske arbejdsopgaver eller i særlige kritiske perioder.
 • Hyper-care kan også være i form af Stand-by-beredskab, hvor en konsulent og/eller en udvikler sidder stand-by til at assistere med løsningen i særlige, kritiske situationer, hvor hjælpen – i givet fald – skal ske straks, men kun hvis der bliver behov for assistance.

 • VisionPeople kan også levere egentlig udvikling på KundeX’s Business Central-løsning og Apps hertil. Programudvikling er ikke omfattet af nærværende aftales vilkår, men skal aftales nærmere.

Priser for ovenstående fremgår af bilag A.

Opsigelse og øvrige vilkår

Det samlede Support- og vedligeholdelsesabonnement afregnes kvartalsvist forud med en årlig prisjustering på baggrund af stigningen i nettoprisindekset for det foregående kalenderår. Ønskes abonnementet ikke forlænget, skal opsigelse heraf ske skriftligt med 2 måneders varsel forud for næste abonnementsperiode, dog kan opsigelse ikke ske i aftalens første 24 måneder.

For Support- og vedligeholdelsesaftalen og samarbejdet generelt er VisionPeople’s generelle Salgs- og leveringsbetingelser uforandret gældende.

 

Underskrift

Undertegnede tiltræder hermed nærværende aftale og vilkårene herfor.

 

København, den                                                 Birkerød, den

 

For KundeX                                                        For VisionPeople Consulting A/S

 

 

 

 

___________________________                        ___________________________

tegnet ved:                                                        tegnet ved: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bilag A – Prisliste over ydelser

VisionPeople Consultings prisliste for konsulentydelser i relation til Business Central og webløsninger

 

Kompetence:

 

Timepriser:

Web- og kommunikation

1.395,- kr.

Infrastruktur- og Cloud

1.395,- kr.

Dynamics-konsulent

1.495,- kr.

Programmering

1.495,- kr.

Projektledelse

1.495,- kr.

Løsnings- og integrationsarkitektur

1.795,- kr.

Forretningsudvikling/Partner

1.795,- kr.

Afregning af konsulentydelser

1 dag er fra kl. 8:30 til 16:30, inkl. ½ times frokost svarende til 7½ time (fredag dog kun 7 timer) medmindre andet aftales. Udkørende besøg afregnes pr. påbegyndt time, dog min. 3 timer pr. person.

Timer udført efter kl. 16:30 afregnes til den anførte timepris tillagt 50% frem til kl. 18:00. Arbejde udført mellem kl. 18:00 og 08:30 samt weekendarbejde afregnes med den anførte timepris tillagt 100% og skal aftales forud.

Mail- og telefonsupport afregnes pr. påbegyndt kvarter ved køb af supportaftale (se særskilt supportaftale). Telefonsupport uden aftalt supportaftale afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Løbende konsulent- og udviklingsopgaver afregnes efter forbrugt tid 1-2 gange om måneden.

Aftalt og booket konsulentydelser afregnes i henhold til aftale.

Aflyser kunden aftalt og booket konsulentydelser afregnes der ud fra følgende:

 • Senest 3 arbejdsdage før: ingen afregning
 • 2 arbejdsdage før: 25% af booket tid
 • 1 arbejdsdag før:   50% af booket tid
 • Samme dag: fuld betaling for booket tid.

Kørsel

VisionPeople’s konsulenttid forbrugt under transporten mellem VisionPeople’s adresse i Birkerød og kundens bopæl afregnes med 600,- kr. i timen. Hertil kommer faktisk dokumenterede omkostninger til evt. bro, færge, parkering og forudaftalt fly og ophold. Evt. rejse- og ventetid i forbindelse med transport til kunden uden for Storkøbenhavn/Sjælland afregnes ligeledes med 600,- kr. i timen.

Licens- og hardwarekøb faktureres ved bestilling, og softwareabonnementer faktureres ved aktivering.

Betalingsbetingelser for ovenstående er 8 dage, idet det forudsættes, at kunden kan kreditgodkendes. Alternativt betales forud for leverancer. Alle priser er angivet i DKK excl. moms. I øvrigt gælder VisionPeople Consultings almindelige Salgs- og leveringsbetingelser.

Projektratebetalinger:

 • 30% ved aftaleindgåelse
 • 30% ved installation af løsning i det aftalte testmiljø
 • 30% ved kundens godkendelse af testen for løsningen (efter kundens test)
 • 10% ved ibrugtagning af løsning i det aftalte driftsmiljø.

Bilag B – VisionPeoples generelle Salgs- og leveringsbetingelser

(vedlægges)

 

Bilag C – Mailskabelon til brug for henvendelser til support

(Supportmailskabelon er tilgængelig på dette link fra supportsitet på visionpeople.dk).