VisionPeople Consulting A/S' Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem VisionPeople Consulting A/S, Blokken 15, 3460 Birkerød (herefter kaldet VisionPeople) og køber. VisionPeoples distributionsnet medfører, at køber kan få til­sendt de købte produkter fra en af VisionPeople valgte distributører (herefter kaldet distributør) ledsaget af en følgeseddel udstedt af den danske distributør. Selvom følgesedlen skulle indeholde salgs- og leverings­beting­el­ser, som afviger fra nær­vær­ende betingelser, skal nærværende danske beting­elser tillige være gældende i forholdet mellem VisionPeople og køber.

1.1 Alle priser er i DKK. Priserne er opgivet både ekskl. 25% moms og totalbeløbet inkl. 25% moms.

1.2 Såfremt en af VisionPeople fremsendt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller for­behold, og køber ikke vil accep­tere disse ændringer, skal dette straks og inden 7 dage fra modtagelsen meddeles VisionPeople. I modsat fald er VisionPeople s ordrebekræftelse bindende for køber.

1.3 Varerne leveres fra en af VisionPeople valgte distributørers lager. Risikoen for varerne over­går ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med distributørens fragtfører over­går risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da di­stri­butøren sørger for forsikring af trans­porten til købers adresse. Ved købers afhentning af varer på di­stri­butørens lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker ri­si­koens overgang ved modtagelsen af varerne på distributørens lager.

1.4 Enhver angivelse af leveringstider (som beskrevet på ordrebekræftelsen) er skøns­mæs­sigt ansat og udtryk for en forventet leveringstid. Overskridelse af aftalte leveringstider, der ikke skyldes VisionPeoples forhold, kan ikke påberåbes af køber som forsinkelse.

1.5 Produkterne leveres med de garantier, som følger med produktet fra producenten. Køber kan ikke på­be­råbe sig nogen yderligere pro­dukt­ga­ran­ti overfor VisionPeople.

1.6 VisionPeople yder ingen form for garanti for de leverede produkters eventuelle skadelige egenskaber (produktansvar). Køber henvises til selv at teg­ne fornøden forsikring for skader som måtte opstå på købers øvrige computerudstyr, netværk eller programmel. En eventuel af producenten ydet garanti for følgeskader overføres til køber.

1.7 Køber er forpligtet til at undersøge og gennemgå ledsaget følgeseddel, med henblik på at sikre sig, at varenummer og antal stemmer overens med det bestilte, inden emballagen brydes. Reklamationer må fremsættes straks og inden 7 dage fra modtagelsen til VisionPeople.

1.8 VisionPeople påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at udbedre fejl på hardware under for­ud­sætning af, at:

  1. Køber reklamerer rettidigt.
  2. Mangelfulde varer straks returneres af køber til den af VisionPeople udpegede distributør med en tydelig påtegning af RMA-nr. (returnummer) og fejlbeskrivelse.
  3. Distributøren efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mang­ler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling el­ler opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, el­ler er begrundet i hændelige be­givenheder for hvilke distributøren ikke kan gøres ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

1.9 Bortset fra forhold som er omfattet af 1.7 og de produkter/antal som er beskrevet i or­dre­be­kræft­elsen, er VisionPeople ikke ansvarlig for mangler ved det leverede hardware og software heri, uanset år­sag­en hertil. Det bemærkes særskilt, at 1.7 ikke omfatter pro­gram­mel.

1.10 VisionPeople kan ikke gøres an­svarlig for fejl vedrørende leveret 3-parts programmel. VisionPeople indestår for eget udført arbejde og programmel, men VisionPeople kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader. VisionPeoples arbejde kan bestilles på løbende tid, hvorved kunden betaler alt forbrugt tid – også tid forbrugt ved eventuelle rettelser hertil – eller som fastprisprojekt.

1.11 Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv brugsret til leveret programmel. For programmel har de særlige licensvilkår for de enkelte pro­gram­pro­dukter forrang for nærværende betingelser.

1.12Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditions­ge­byr.

1.13 Medmindre andet er aftalt, er VisionPeople berettiget til på leveringsdagen at ændre pris­erne i over­ens­stemmelse med ændringer i valutakurser, ind­købspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor VisionPeoples kontrol og indflydelse.

1.14 Ved betaling ef­ter forfald beregnes rente 1,8% pr. påbegyndt måned. Rentefakturaen udskrives pr. påbegyndt måned.

1.15 Varer tages kun retur efter forudgående aftale med VisionPeople (se pkt. 1.7). Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af returnummer (RMA-nr.). Produkter som indgår i standard produktsortiment, som er ind­købt inden for de sidste 30 dage, og som er i uåbnet, ubeskadiget og original em­ballage, kan returneres mod et returneringsgebyr på min 10% af fak­tu­raværdien. Skaffevarer (ikke mainstream varer, som ikke lagerføres, men skal bestilles hjem), kon­figu­re­rede varer, reservedele og kundespecifikke varer tages ikke retur.

1.16 VisionPeople forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

*****************